On line κράτηση εισιτηρίουΤιμολογιακή πολιτική ηφαιστείου

Γεωθήρα Μ.Α.Ε.

Σήμερα, η Γεωθήρα Μ.Α.Ε. εδρεύει στη Μεσαριά Θήρας και λειτουργεί υπό τη διοίκηση του προέδρου, του αντιπροέδρου, του διευθύνοντα σύμβουλου και του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της.
Στον ιστότοπό μας θα βρείτε πληθώρα χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στη λειτουργία της Γεωθήρα Μ.Α.Ε. καθώς και πλούσιο υλικό σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Ημερολόγιο ανακοινώσεων

ΝΕΑ ΤΙΜOΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ (Ηφαίστειο Θήρας) 2021

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο3
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 25/05/2021

Στη Θήρα σήμερα την 25/05/2021, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00, συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το Α.Π. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Στο υπ’ αριθμ. 55 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, δημοσιεύτηκε η από 11 Μαρτίου Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ covid-19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Α’55) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 124154738000 και διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ. 3 του Καταστατικού της Επιχείρησης, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Νέα Τιμολογιακή Πολιτική της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. 2021.
  2. Ενέργειες προς είσπραξη οφειλών παρελθόντων ετών.
  3. Λοιπά θέματα. 

Επί συνόλου εννέα (9) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, παρέστησαν τα έξι (7) μέλη, ήτοι:

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ

  1. Αργυρός Ιωάννης                                 1. Σιγάλα Λαμπρινή
  2. Μαρκοζάνες Ιωάννης 2. Λιγνός Ελευθέριος
  3. Σιγάλα Καλλιόπη
  4. Κίτσου Σοφία
  5. Μάινας Ιωάννης
  6. Νομικός Νικόλαος
  7. Ξαγοράρης Αντώνιος

Χρέη πρακτικογράφου και ψηφολέκτη, εκτελεί το μέλος του Δ.Σ. κ. Μαρκοζάνες Ιωάννης. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Θήρας, κ. Σιγάλας Αντώνιος και ο γενικός γραμματέας του Δήμου Θήρας, κ. Ιωάννης Ευδαίμων. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αργυρός Ιωάννης, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Νέα Τιμολογιακή Πολιτική του Ηφαιστειακού Πάρκου για το έτος 2021.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. από το έτος 2021, ως εξής:

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. 2021

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ / ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ

Με την αναβάθμιση του Ηφαιστειακού Πάρκου και την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας που αφορούν και στην καταμέτρηση των επισκεπτών που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτό (τουρνικέ) προτείνουμε την αναγκαία αύξηση τις τιμής του εισιτηρίου, ώστε να καταστεί βιώσιμη η επιχείρηση προσφέροντας τις ενδεδειγμένες παροχές ασφαλείας που απαιτούνται για την ανάδειξη και αναβάθμιση του Ηφαιστειακού Πάρκου   όπως παρακάτω:

1) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Α) Πέντε Ευρώ (5,00 €) εάν οι επισκέπτες προμηθευτούν το εισιτήριο από τα ταμεία εισόδου της Νέας Καμένης.

Β) Τέσσερα Ευρώ (4,00 €) εάν οι επισκέπτες προμηθευτούν το εισιτήριο ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

Γ) Τρία Ευρώ και Εβδομήντα Πέντε Λεπτά (3,75 €) εάν η προμήθεια των εισιτηρίων γίνει από τουριστικό γραφείο. Η έκπτωση αυτή κατά 25% θα πραγματοποιείται με την έκδοση τιμολογίου στο τουριστικό γραφείο εφόσον αυτό προμηθευτεί κατ’ ελάχιστο 500 εισιτήρια. Επίσης, για τη διευκόλυνση των τουριστικών γραφείων για την πρώτη αγορά εισιτηρίων κάθε έτους (κατ’ ελάχιστο 500 εισιτήρια) από αυτά, δίνεται η δυνατότητα να αγοραστεί το σύνολο των εισιτηρίων που επιθυμούν (για την πρώτη αγορά) καταβάλλοντας το 25% της αξίας των εισιτηρίων και το υπόλοιπο 75% με εξασφαλισμένη πίστωση τεσσάρων (4) μηνών και τελική εξόφληση έως το τέλος Οκτωβρίου 2021.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προμηθευτούν εισιτήρια τα τουριστικά γραφεία είναι η εξόφληση ή ρύθμιση οφειλών παρελθόντων ετών στη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

2) ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ 50% ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

Μειωμένο εισιτήριο δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες επισκεπτών:

Α) Άτομα άνω των 65 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας

Β) Φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας

Γ) Άνεργοι – άποροι της ημεδαπής με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που διαθέτουν

Δ) Πολύτεκνοι – τρίτεκνοι της ημεδαπής με επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που διαθέτουν

Ε) Παιδιά ηλικίας πέντε (5) έως δεκαοκτώ (18) ετών

Το μειωμένο εισιτήριο μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος είτε από τα ταμεία εισόδου της Νέας Καμένης είτε από τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. επιδεικνύοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

 

3) ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

Ελεύθερη είσοδο στη Ν. Καμένη δικαιούνται οι παρακάτω κατηγορίες:

Α) Μόνιμοι κάτοικοι Θήρας – Θηρασίας με την επίδειξη επίσημου αποδεικτικού εγγράφου

Β) Άτομα με αναπηρία άνω του 50% με την επίδειξη της αντίστοιχης κάρτας που διαθέτουν

Γ) Παιδιά έως πέντε (5) ετών

Δ) Οι εκτελούντες εντεταλμένη από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. εργασία στο χώρο του Ηφαιστείου

Ε) Κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία με την επίδειξη αυτού

Στ) Οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία με επίδειξη δελτίου στρατιωτικής ταυτότητας.

Η) Ξεναγοί με επίδειξη της ξεναγικής τους ταυτότητας σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

Θ) Ερευνητές, Επιστήμονες, Ερευνητικές Ομάδες,… στους οποίους έχει προηγηθεί χορήγηση αδείας από τη ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδίαση ή την δημοσίευση υλικού σχετικού με την Ν. Καμένη.

Το εισιτήριο ελεύθερης εισόδου μπορεί να το προμηθευτεί κάποιος είτε από τα ταμεία εισόδου της Νέας Καμένης είτε από τα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. επιδεικνύοντας τα απαραίτητα έγγραφα.

4) ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΜΕΝΗΣ

Όσον αφορά στα αιτήματα κινηματογράφησης στη Ν. Νέα και Παλαιά Καμένη θα ισχύουν τα εξής:

1) Η τιμή για την παροχή άδειας εισόδου θα ξεκινάει από 500€ και άνω και θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από τριμελή επιτροπή η οποία θα απαρτίζεται από τους εκάστοτε: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. Το αντίτιμο που θα καταβάλλεται θα αφορά καθαρά στην είσοδο του συνεργείου κινηματογράφησης με σκοπό την λήψη κινηματογραφικού υλικού από την Νέα και Παλαιά Καμένη. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εισιτηρίου για κάθε μέλος του συνεργείου.

2) Ελεύθερη είσοδος θα επιτρέπεται μόνο σε συνεργεία που σκοπό θα έχουν την λήψη κινηματογραφικού υλικού για την δημιουργία ντοκιμαντέρ που στόχο θα έχει την ανάδειξη του Ηφαιστειακού Πάρκου και του γεωλογικού θησαυρού της Νέας και Παλαιάς Καμένης. Η άδεια θα παραχωρείται από την ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

5) ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ

1) Ορίζεται κόστος παρακολούθησης σεμιναρίων του οποίου την ευθύνη διοργάνωσης θα έχει η ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. κατά περίπτωση με ελάχιστο κόστος τα 50,00€ .

2) Μειωμένο αντίτιμο παρακολούθησης κατά 50% θα καταβάλλεται από τους ξεναγούς με επίδειξη της ξεναγικής τους ταυτότητας σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

6) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ

Η πρόσβαση στην εφαρμογή του ψηφιακού ξεναγού θα δίδεται δωρεάν σε όσους έχουν προμηθευτεί εισιτήριο εισόδου του Ηφαιστειακού Πάρκου Νέας Καμένης και θα έχει ισχύ μίας μοναδικής χρήσης. Σε όσους αγοράσουν την εφαρμογή χωρίς να έχουν προμηθευτεί εισιτήριο εισόδου στο Ηφαιστειακό Πάρκο Νέας Καμένης ορίζεται κόστος πώλησης της εφαρμογής το ποσό των τεσσάρων ευρώ (4,00€).

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση με τα μέλη του Δ.Σ. , αναλύθηκε η νέα τιμολογιακή πολιτική που κατέθεσε ο Πρόεδρος για την ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. και κατόπιν τούτων, το Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την νέα τιμολογιακή πολιτική της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. από το έτος 2021.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2021

(αναρτητέα στο Πρόγραμμα ¨Διαύγεια¨)

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        

Αργυρός Ιωάννης

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Αργυρός Ιωάννης

Μαρκοζάνες Ιωάννης 

Κίτσου Σοφία

Σιγάλα Καλλιόπη                 

Νομικός Νικόλαος                                                                                                           

Μάινας Ιωάννης

Ξαγοράρης Αντώνιος

                                                                                                                             Θήρα, 25/05/2021

Ακριβές αντίγραφο του Πρακτικού

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. 2021.pdf

Δραστηριότητες

    Ηφαίστειο
Στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού της Γεωθήρα Μ.Α.Ε. για την οργάνωση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων, η επιχείρηση έχει αναλάβει την αξιοποίση και την εκμετάλλευση του Ηφαιστειακού - Γεωλογικού Πάρκου νήσου Νέας Καμένης
    ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΘΗΡΑΣ