On line κράτηση εισιτηρίουΤιμολογιακή πολιτική ηφαιστείου

Νέα - Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨ και αριθμό ΓΕΜΗ 124154738000, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 01/10/2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών-Πύργου, κάτω από το Ι.Κ.Α. Θήρας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.
  2. Εξουσιοδότηση μέλους για την πρόσκληση Δ.Σ. με θέμα τη συγκρότησή του σε Σώμα και το διορισμό Εκπροσώπων.
  3. Καθορισμός αποζημίωσης Μελών Δ.Σ.
  4. Τροποποίηση Καταστατικού ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ.
  5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θήρα,10/09/2019

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΙΚΑΤ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΝΕΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019¨

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2019

Θήρα, 06/08/2019, Αρ. Πρωτ. -266-, ΑΔΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΨΞΦΧΟΕΚ6-Π3Ζ, ΑΔΑΜ: 19PROC005402621¨

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

Προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας ειδών με τίτλο «Προμήθεια υλικών (πυροτεχνήματα) και ανάθεση δράσης εκτέλεσης της εικονικής έκρηξης του Ηφαιστείου Θήρας το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής σε ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν από διαγωνιζόμενους θα γίνουν δεκτές μόνο εάν αναφέρονται στο σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Όλες οι τιμές στο έντυπο προσφοράς, επί ποινή απαραδέκτου, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί ολογράφως ενώ αριθμητική μόνο αναγραφή τιμής στην προσφορά δεν θα ληφθεί υπόψη.

Η προϋπολογιζόμενη για την προμήθεια δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των 43.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α., θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. Η 4 με τίτλο ¨Έξοδα προβολής και διαφήμισης¨ του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019 της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε..

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο γραφείο διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης, στη Μεσαριά Θήρας (ευθεία Φηρών – Πύργου, κάτω από το κατάστημα του Ι.Κ.Α. Θήρας), την 21η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 13:00 (1:00 μ.μ.), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη συμμετοχής προμηθευτών, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 13:00 (1:00 μ.μ.).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε., και στο τηλέφωνο 2286023021 (αρμόδιος υπάλληλος Βάιλας Γεώργιος).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Για να διαβάσετε ή/και να αποθηκεύσετε 1) την Περίληψη της Διακήρυξης, 2) το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης (περιλαμβάνει τους Όρους του Διαγωνισμού, το Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς και την Τεχνική Περιγραφή με τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας) καθώς και 3) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπευθηνης Δήλωσης ΤΕΥΔ του Συνοπτικου Διαγωνισμού "Προμήθεια υλικών (πυροτεχνήματα) και ανάθεση δράσης εκτέλεσης της εικονικής έκρηξης του Ηφαιστείου Θήρας το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2019" παρακαλώ πιέστε τους ακόλουθους αντίστοιχους συνδέσμους:

pdf266._Περίληψη_Διαγωνισμού_Βεγγαλ._2019.pdf147.12 KB06/08/2019, 13:05

pdfΔιακήρυξη_Διαγων._Βεγγαλικών_2019.pdf2.43 MB06/08/2019, 13:06

 pdf3_1_Τυποποιημένο_Έντυπο_Υπεύθυνης_Δήλωσης_ΤΕΥΔ_2019_Συνοπτικού_Διαγωνισμού_Εικονικής_Έκρηξης_Ηφαιστείου.pdf480.03 KB06/08/2019, 13:13

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΟΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο ¨ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.¨ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 124154738000, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26/08/2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Μεσαριά Θήρας (επί του επαρχιακού δρόμου Φηρών-Πύργου, κάτω από το Ι.Κ.Α. Θήρας), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
  3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2019.
  4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θήρα, 25/07/2019

                                                                                                 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           ΑΙΚΑΤ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΜΑΝΕΤΑ

pdfΠρόσκληση_σε_Γ.pdf127.75 KB31/07/2019, 11:14

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε. «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2015-2019»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 2015-2019»

Εν όψη των επερχόμενων δημοτικών εκλογών με τις οποίες λήγει η θητεία της τωρινής Δημοτικής αρχής και ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος και Πρόεδρος της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας του Δήμου Θήρας ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ, θεωρώ υποχρέωση να ευχαριστήσω κατ αρχάς τους δημότες μας που με την ψήφο τους με εξέλεξαν δύο φορές να δουλέψω για το νησί μου καθώς και τον Δήμαρχο Θήρας τον Νίκο Ζώρζο που με εμπιστεύτηκε να είμαι για δύο τετραετίες στην ομάδα της Θηραικής Πολιτείας και από το 2014 Προέδρος της ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ.

Την θέση αυτή καθώς και τα καθήκοντα της δημοτικής συμβούλου θεωρώ ότι τα υπηρέτησα με ευθύνη, εργατικότητα και ανιδιοτέλεια στο μέτρο που μου αναλογούσε και κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι χρονοβόρες διαδικασίες και γενικότερα ένα θεσμικό πλαίσιο και νοοτροπίες που είναι ανασταλτικός παράγοντας για να μπορέσει ένας αυτοδιοικητικός να αποδώσει τα μέγιστα.

Κάτω από τις συνθήκες αυτές θεωρώ ότι το έργο που παράχθηκε στην ΓΕΩΘΗΡΑ ήταν μεγάλο και πλούσιο και οφείλω να το ανακοινώσω και να το υπερασπιστώ από ανακριβείς και κακόβουλες τοποθετήσεις κάποιων εκλεγμένων. Tα χρήματα που εισέπραττε η εταιρεία έχουν δαπανηθεί εξ ολοκλήρου για έργα και υπηρεσίες όπως προκύπτει από την λίστα που ακολουθεί.

Το έργο αυτό όμως για να παραχθεί δεν φτάνει η θέληση, το όραμα, οι γνώσεις και η εργατικότητα ενός προέδρου, χρειάζεται και την στήριξη και την εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την οποία σε όλη την θητεία μου την είχα από όλους ανεξαιρέτως αμέριστη. Όπως επίσης χρειάζεται και η συνδρομή των εργαζομένων - συνεργατών στην εταιρεία οι οποίοι με τις γνώσεις τους, την εμπειρία και την εργατικότητά τους βοήθησαν να παραχθεί το έργο αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσα να πω αυτή την στιγμή.

Εν όψει δε της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης, στην οποία δεν θα συμμετάσχω ως υποψήφια αυτή την φορά για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, στηρίζω και θα είμαι στο πλευρό της Θηραικής Πολιτείας. Εύχομαι καλή επιτυχία στους υποψήφιους!!! Ο τόπος μας χρειάζεται όλους εκλεγμένους ή μη αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι ενωμένοι και όχι διχασμένοι μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα γιατί ο δήμος είμαστε όλοι εμείς οι ενεργοί πολίτες αυτού του υπέροχου νησιού στο οποίο έχουμε την τύχη να ζούμε.

Παρακάτω θα βρείτε συνημμένη την λίστα του συνολικού έργου της ΓΕΩΘΗΡΑ ΜΑΕ.

Με εκτίμηση

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Πρόεδρος Δ.Σ

ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.

pdfΣΥΝΟΛΟ_ΕΡΓΩΝ_ΓΕΩΘΗΡΑ_ΜΑΕ_2015-2019.pdf145.15 KB06/05/2019, 13:22

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΓΕΩΘΗΡΑ

πασχα βαση